Husorden

Andelsboligforeningen Mosegaarden

HUSORDEN – OKTOBER 2019

Almindelige ordensregler

 1. Beboerne skal straks foretage anmeldelse til varmemesteren, hvis der er skader på installationer, ledninger eller lignende.
 2. Vask, tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted på de dertil indrettede steder og aldrig fra vinduer eller altaner.
 3. Vandspild skal undgås. Er toilet eller haner utætte, kontaktes varmemesteren hurtigst muligt.
 4. Altankasser må kun opsættes med aluminiumsbøjler eller plastovertrukne bøjler. Udvendige altankasser, markiser og læskærme må kun opsættes efter bestyrelsens anvisninger og godkendelse.
 5. Sy- og andre maskiner må ikke være til gene for andre beboere.
 6. Støjende adfærd (hamren, banken, saven, brug af el-værktøj, brug af vaskemaskine mm.) må kun finde sted i disse tidsrum: Hverdag kl. 08.00 – 19.00 og weekend samt helligdage kl. 10 – 19.00.
 7. Musiceren, lytning af musik, tv og radio må ikke ske for åbne vinduer eller på fællesarealer og skal altid foretages uden gener for andre beboere og i almindelighed ikke i tiden fra 24.00 til 06.00.
 8. Angreb af væggetøj og andre skadedyr skal straks meldes til varmemesteren.
 9. Hundehold må kun finde sted, når der er oprettet hundeholdskontrakt hos bestyrelsen. Der må kun holdes én hund pr. bolig.
 10. Man har pligt til at renholde sin indgangsmåtte.
 11. Påklæbning af mærkater eller lignende på døren er kun tilladt på metallet rundt om brevkassen. Døren må ikke males.
 12. Ekstraudgift forårsaget af skjulte installationer påhviler den enkelte andelshaver. Ved overdragelse skal sælger gøre opmærksom på skjulte eller indmurede installationer og køber overtager herefter forpligtigelsen.
 13. Vaskemaskiner, opvaskemaskiner skal altid installeres håndværksmæssigt korrekt iht. gældende regler og lovgivning. Der skal altid benyttes korrekt indstillet vandsikring/rørafbryder, som lukker automatisk for vandtilførslen, hvis der opstår lækage i maskine eller slange og der skal altid benyttes drypbakke.
 14. Der må ikke anvendes “brusestop” ved håndbruser.
 15. Tørretumbler skal være forsynet med fast ventilationsrør eller -slange.
 16. Der må ikke opsættes tv/radio modtager af nogen art på bygning eller altan.
 17. Der må ikke grilles på altaner. Dette gælder alle typer af grill.
 18. Navneskilte på postkasser skal udfærdiges og påsættes af varmemester.

 

Benyttelse af fællesrum

 1. Affald må kun tømmes i beholderne i skraldehusene.
  Affald, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, skal hensættes på det af varmemesteren anviste sted.
 2. På trapper, loft- og kældergange, cykelkælder samt gårdsplads må der ikke hensættes inventar, kasser, affald eller lignende.
 3. Finder forurening eller beskadigelse sted på trapper, gange, murværk eller lignende, herunder også i forbindelse med ind- og udflytning eller ombygning samt fra børns leg, skal beboeren straks lade rengøring eller reparation foretage.
 4. Cykler, barnevogne, legeredskaber og lignende må ikke henstilles andre steder end i cykelkælderen eller andre af bestyrelsen anviste parkeringsområder og cykelstativer. De skal altid henstilles på fornuftig vis, så de ikke står i vejen eller fylder mere end højst nødvendigt. Dette er gældende for alle foreningens fællesarealer, gårdene, midteranlægget og fortovene rundt om ejendommen AB Mosegaarden.
 5. Knallerter, motorcykler og lignende motoriserede køretøjer må ikke opbevares i cykelkælder, øvrige kælderarealer eller andre steder indendørs i ejendommen AB Mosegaarden. Denne type køretøjer skal altid henstilles, på de af bestyrelsen anviste parkeringsområder. Dette er gældende for alle foreningens fællesarealer, opgange, kældre, gårde, midteranlæg og fortove rundt om ejendommen AB Mosegaarden.
 6. Vinduer i loft- og kælderrum skal holdes lukkede.
 7. Det er forbudt at ryge på indendørs fællesarealer, herunder i vaskekælder, i beboerlokalet, i bestyrelseslokalet, på varmemesterkontoret, i opgangene samt i kælder- og loftsrum. Dette gælder også kælder- og loftsrum, der er udlejet til beboerne.
 8. Beboerlokalet kan udlejes af bestyrelsen i kontortiden.

 

Benyttelse af fællesarealer og lignende

 1. Al motorcykel-, knallert og scooter- samt bilkørsel i gården er forbudt, medmindre man har en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
 2. Parkering og vask af motorkøretøjer eller lignende må ikke finde sted i gårdene.
 3. Fodring af katte og fugle er forbudt.
 4. Dyrehold må ikke være til gene for andre beboere. Hunde, katte og lignende dyr må ikke tage ophold i gårdene eller i midteranlægget. Hunde skal altid føres i kort snor. Eventuelle efterladenskaber på foreningens fællesarealer skal fjernes straks. Dette er gældende for alle foreningens fællesarealer, opgange, kældre, gårde, midter-anlæg og fortove rundt om ejendommen AB Mosegaarden.
 5. Opsætning af radio- eller fjernsynsantenne er ikke tilladt.
 6. Parkering i rundingen Horsekildevej 25 til 41 er forbudt.
 7. Det er ikke tilladt at opholde sig i gården efter kl. 22.00.
  (Dog er ophold til kl. 24.00 tilladt fredag og lørdag i perioden 1. maj – 31. august).