5. Jeg ønsker at ombygge min andelsbolig

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne §11 altid informeres om forandringer af din lejlighed, hvis du  f. eks. ønsker at fjerne en væg, blænde en dør eller ændre ved el- gas- eller vvsinstallationer. Du skal aflevere en kort beskrivelse af de ønskede ændringer og skitser af lejligheden før og efter ændringerne til administrator, som behandler sagen.

OBS!: Administrator skal altid kontaktes inden evt. ombygning påbegyndes,

Hvem skal godkende forandringer i en andelsbolig?
En andelshaver har ret til at foretage forandringer i andelsboligen. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes skriftligt til administrator senest 5 uger inden, de iværksættes. Administrator og bestyrelse gennemgår derefter de ønskede ændringer.

Administrator og bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I de tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises administrator, inden arbejdet iværksættes.

Har bestyrelsen ret til at nægte at godkende forandringer?
Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil medføre væsentlige gener for de øvrige andelshavere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 4 uger efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Atrækskanaler, elektrisk udsugning, emhætter og lignende?
Aftrækskanalerne må ikke blokeres eller ændres, og der må ikke monteres elektrisk udsugning, emhætte eller lignende på aftrækskanalerne.

Hvem har ansvaret for at søge om godkendelse hos kommunale myndigheder?
Det er andelshaver, der skal søge om myndighedstilladelse, men bestyrelsen skal samtykke i ansøgningen.

OBS!: Københavns Kommunes regler for ombygning af lejligheder, kan du finde her.

HUSK: Du skal altid selv bortskaffe byggeaffald, det kan afleveres gratis på Københavns Kommunes genbrugsstationer.  Affald må aldrig stå til gene på opgang eller fortov, det skal straks fjernes.

Er naboer forpligtet til at give håndværkere adgang?
Ja, naboer skal give adgang til håndværkere. Vil naboen ikke give adgang, kan det være nødvendigt at varsle arbejdet 6 uger før, der er behov for adgang i henhold til lejeloven.

Hvem skal betale for udbedringer, hvis håndværkere forringer inventar hos naboen i forbindelse med forandringer?
Det vil være andelshaver, der er ansvarlig for skader på naboens inventar, selvom en håndværker har forårsaget skaden. Andelshaver kan så gøre sit skadeskrav gældende over for håndværkeren.

Får jeg forbedringens fulde pris tilbage, når jeg sælger?
Ifølge Andelsboligforeningsloven ansættes værdien af forbedringer i lejligheden til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

Det betyder, at f.eks. det køkken eller det bad, som andelshaver har bekostet, skal nedskrives ift. den forventede levetid, som forbedringen forventes at have. Nedskrivningen sker med udgangspunkt i det afskrivningskatalog, som fremgår af ABF-håndbogen.

 

Posted in: Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar