9. Jeg ønsker at fremleje/udlåne min lejlighed helt eller delvis

Generelt om fremleje/udlån af lejlighed.

Foreningens vedtægter § 12 omhandler fremleje og udlån af lejlighed. En andelshaver kan med bestyrelsens tilladelse helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren. Korttids fremleje og udlån gennem deletjenester som f. eks. AirBnB kan ikke godkendes. Ved overtrædelse af reglerne om fremleje/udlån kan foreningen ekskludere dig som andelshaver.

OBS!: Administrator skal altid kontaktes inden evt. fremleje påbegyndes,

Fremleje/udlån af hele boligen

Ønsker du at fremleje hele din bolig i en periode, er der flere restriktioner, du skal være opmærksom på.

Du kan fremleje din bolig i et år med mulighed for evt. at forlænge til op til to år, hvis du er væk midlertidigt, for eksempel på grund af studieophold, udstationering, midlertidig forflyttelse, sygdom eller lignende.

Det samlede antal personer i boligen må ikke overstige antal beboelsesrum.

Bestyrelsen skal altid have dokumentation for gyldig årsag til fremleje, og godkende fremlejetageren inden du indgår aftale om fremleje.

Fremlejeaftalen skal indgås med skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager).

Det er dig som andelshaver, der hæfter for overholdelse af husorden. Foreningen vil derfor kunne ekskludere dig som andelshaver, hvis din fremlejer opfører sig sådan, at det berettiger til en eksklusion.

Du hæfter også i forhold til foreningen vedrørende betaling af husleje m.m.

Hvis foreningen opdager, at du fremlejer i mere end to år eller fremlejer uden samtykke, vil foreningen i første omgang kræve fremlejeaftalen ophørt. Hvis du ikke efterlever dette, kan foreningen ekskludere dig som andelshaver.

Lejen skal være “rimelig” i sammenligning med lejeværdien af den lejede lejlighed og lignende lejligheder.

Hvis fremlejeren ikke synes, at lejen er rimelig, kan vedkommende klage til huslejenævnet for at få huslejen sat ned, og evt. få for meget betalt leje betalt tilbage.

Du skal betale skat af det beløb, som overstiger det man kalder bundfradraget. Bundfradraget udgør i andelsboligforeninger 2/3 af den årlige boligafgift inkl. vand og varme.

Du skal selv sørge for at indberette lejeindtægter til skat.

Fremleje/udlån af dele af boligen

Hvis du ønsker at dele din bolig med andre ved at udleje et eller flere værelser, har du ret til dette, så længe den del af boligen du fremlejer, ikke overstiger halvdelen af boligens areal. Samtidig må der ikke bo flere mennesker i boligen, end der er beboelsesrum. Det vil f. eks. sige, at I højst må bo 2 personer i en toværelses lejlighed.

Når du kun fremlejer dele af boligen, er der ingen tidsmæssig begrænsning.

Du skal have en skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager), og  Bestyrelsen skal altid godkende fremlejetageren, inden du indgår aftale om fremleje.

Det er dig som andelshaver, der hæfter for overholdelse af husorden. Foreningen vil derfor kunne ekskludere dig som andelshaver, hvis din fremlejer opfører sig sådan, at det berettiger til en eksklusion.

Lejen skal være “rimelig” i sammenligning med lejeværdien af den resterende del af lejligheden og lignende lejligheder.

Hvis fremlejeren ikke synes, at huslejen er rimelig, kan vedkommende klage til huslejenævnet for at få huslejen sat ned, og evt. få for meget betalt leje betalt tilbage.

Du skal betale skat af det beløb, som overstiger det man kalder bundfradraget. Bundfradraget udgør i andelsboligforeninger 2/3 af den årlige boligafgift inkl. vand og varme.

Du skal selv sørge for at indberette lejeindtægter til skat.

 

Posted in: Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar