Spørgsmål og svar

Klik på spørgsmål for at vise/skjule svar (13)

1. Hvordan skal jeg sortere mit affald?

Tak fordi du spørger, det er vigtigt, at vi alle sorterer vores affald korrekt.
Du kan læse, hvordan du skal sortere dit affald i foreningens Affalds-ABC.

2. Hvad er fordelingstal og andelsværdi for min lejlighed?

Du kan finde fordelingstallet for din lejlighed her: Fordelingstal.pdf.

Herefter kan du slå andelsværdien for din lejlighed op med fordelingtallet i oversigten på
de sidste sider i den nyeste årsrapport som du kan finde her:Generalforsamling og økonomi

3. Jeg ønsker at sælge min andelsbolig

Der er mange ting at holde styr på, når du vil sælge din andelsbolig, du kan få svar på de mest almindelige spørgsmål ved at læse denne folder Når du sælger din andelsbolig i AB Mosegaarden.

Inden du kan sælge din lejlighed skal der først udføres vvs- og el-syn og derefter skal der laves en vurderingsrapport for evt. forbedringer mm. i din lejlighed,

Rapporter for VVS- og el-syn er gyldige 6 måneder og vurderingsrapporten er gyldig i 12 måneder.
Hvis der udføres ændringer på installationerne eller nye forbedringer, skal der laves ny(e) rapport(er).

VVS- og el-synene skal udføres af foreningens blikkenslager og elektriker:
VVS:  Haslev Hansen VVS & Kloak
          Håbets Allé 18
          2700 Brønshøj
          Tlf: 3828 4002
          E-mail: ls@hhvvs.dk

EL:    El-Hjørnet ApS
         Godthåbsvej 57,
         2000 Frederiksberg,
         Tlf.: 2217 8858
         E-mail: anders.elhjornet@gmail.com

Vurderingsrapporten skal laves af foreningens vurderingsmand:

Focus2 A/S
Jens Lauesen
Kobbelvænget 72,
2700 Brønshøj
Tlf: 88 43 88 33
E-mail: jla@focus2.dk

Når ovenstående er ordnet og du beslutter dig for at sælge din lejlighed, skal bestyrelsen informeres skriftligt.
Bestyrelsen skal have følgende oplysninger: Navn, telefonnummer, evt. e-mailadresse, bolignr., fuld adresse, antal værelser, antal m², antal altaner.

Når bestyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger senest 3. mandag i måneden, vil lejligheden blive vist på hjemmesiden i listen med Lejligheder til salg omkring den 1. mandag i efterfølgende måned. Lejligheden skal vises på hjemmesiden i 14 dage, så interesserede, som er på foreningens ventelister kan nå at henvende sig.

Du kan læse om hvordan foreningens ventelister fungerer her.

 

 

4. Overdragelse af andel

Ved overdragelse af andelen er der flere ting som sælger og køber skal huske!

Dato for overdragelse skal altid være d. 1. eller d. 15. 

Overdragelse af nøgler m.m..

På overdragelsesdagen skal sælger aflevere nøgler og vaskekort til køber.
Køber og sælger skal i den forbindelse udfylde en blanket med oplysninger om overdragelse af nøgler m.m..
Blanketten kan hentes her: Blanket til brug ved overdragelse af andel.
Køber skal senest 5 hverdage efter overdragelse medbringe kopi af blanketten 
på viceværtkontoret, så systemnøgler kan blive registreret.

Giv besked til forsyningsselskaberne.

Sælger skal melde fraflytning til forsyningsselskaberne.
Køber skal melde tilflytning til forsyningsselskaberne.

El – Din el-leverandør. Læs mere hos Radius Elnet.
GasHOFOR
Vand og varme – Ista

OBS! Det er vigtigt at oplyse den rigtige overtagelsesdato til alle forsyningsselskaber.

YouSee

Hvis sælger har tilvalgt andet end Grundpakken, skal sælger kontakte YouSee.
Hvis køber ønsker at tilvælge andet end Grundpakken, skal køber kontakte YouSee.
Grundpakken betales sammen med boligafgiften, Grundpakken kan fravælges.

Loftrum

Sælger skal tømme og feje loftrum og informere køber og vicevært om nummer på dør til loftrum.
Køber skal se efter om loftrum er tømt.

5. Jeg ønsker at ombygge min andelsbolig

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne §11 altid informeres om forandringer af din lejlighed, hvis du  f. eks. ønsker at fjerne en væg, blænde en dør eller ændre ved el- gas- eller vvsinstallationer. Du skal aflevere en kort beskrivelse af de ønskede ændringer og skitser af lejligheden før og efter ændringerne til administrator, som behandler sagen.

OBS!: Administrator skal altid kontaktes inden evt. ombygning påbegyndes,

Hvem skal godkende forandringer i en andelsbolig?
En andelshaver har ret til at foretage forandringer i andelsboligen. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes skriftligt til administrator senest 5 uger inden, de iværksættes. Administrator og bestyrelse gennemgår derefter de ønskede ændringer.

Administrator og bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I de tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises administrator, inden arbejdet iværksættes.

Har bestyrelsen ret til at nægte at godkende forandringer?
Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil medføre væsentlige gener for de øvrige andelshavere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 4 uger efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Atrækskanaler, elektrisk udsugning, emhætter og lignende?
Aftrækskanalerne må ikke blokeres eller ændres, og der må ikke monteres elektrisk udsugning, emhætte eller lignende på aftrækskanalerne.

Hvem har ansvaret for at søge om godkendelse hos kommunale myndigheder?
Det er andelshaver, der skal søge om myndighedstilladelse, men bestyrelsen skal samtykke i ansøgningen.

OBS!: Københavns Kommunes regler for ombygning af lejligheder, kan du finde her.

HUSK: Du skal altid selv bortskaffe byggeaffald, det kan afleveres gratis på Københavns Kommunes genbrugsstationer.  Affald må aldrig stå til gene på opgang eller fortov, det skal straks fjernes.

Er naboer forpligtet til at give håndværkere adgang?
Ja, naboer skal give adgang til håndværkere. Vil naboen ikke give adgang, kan det være nødvendigt at varsle arbejdet 6 uger før, der er behov for adgang i henhold til lejeloven.

Hvem skal betale for udbedringer, hvis håndværkere forringer inventar hos naboen i forbindelse med forandringer?
Det vil være andelshaver, der er ansvarlig for skader på naboens inventar, selvom en håndværker har forårsaget skaden. Andelshaver kan så gøre sit skadeskrav gældende over for håndværkeren.

Får jeg forbedringens fulde pris tilbage, når jeg sælger?
Ifølge Andelsboligforeningsloven ansættes værdien af forbedringer i lejligheden til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

Det betyder, at f.eks. det køkken eller det bad, som andelshaver har bekostet, skal nedskrives ift. den forventede levetid, som forbedringen forventes at have. Nedskrivningen sker med udgangspunkt i det afskrivningskatalog, som fremgår af ABF-håndbogen.

 

6. Må jeg montere emhætte, udsugning eller lignende?

Du må gerne montere en emhætte med recirkulation / kulfilter.

Der må ikke tilsluttes emhætter, ventilatorer eller lignende til de naturlige aftrækskanaler og heller ikke til de uduftningshuller, som er i facaden.

De naturlige aftrækskanaler er beregnet til at skabe en naturlig luftcirkulation i lejligheden og vil under normale forhold kunne sørge for tilpas udskiftning af luften i lejligheden.
Der må ikke tilsluttes emhætter, mekanisk udsugning eller lignende på aftrækskanalerne, da kanalerne ikke er bygget til dette formål, og desuden, så vil de fleste emhætter og ventilatorer ikke kunne flytte fugten op over taget, hvilket resulterer i, at fugten blot fortættes længere oppe i aftrækskanalen, hvilket kan medføre fugtskader hos overboere samt tæring af aftrækskanalerne.
Husk altid: Hold aftrækskanalerne rene og hold ventilationsrillerne i vinduerne åbne, så luften kan cirkulere/udskiftes optimalt i lejligheden.

Udluftningshuller i facaden er oprindelig beregnet til afkøling af madvarer i “spisekammeret”.
Udluftningshullerne må ikke benyttes til emhætter, ventilatorer eller lignende, da enhver form for udluftning altid skal føres op over tagryg for at undgå lugt og fugt problemer.

Aftrækskanalerne for naturlig ventilation må ikke tildækkes eller skjules over et nedsænket loft. Hvis man etablerer nedsænket loft skal aftrækskanalerne fritlægges, så ventilationen af rummet kan foregå uhindret.

7. Jeg er generet af røg fra min underbo/nabo. Hvad kan jeg gøre?

Det er et ømtåleligt og vanskeligt problem.
Du kan læse mere om problemet i denne pjece fra Kræftens bekæmpelse:
Pjece om Naborøg Pjece fra Kræftens Bekæmpelse (2010)

 

8. Mine naboer larmer eller lugter meget. Hvad kan jeg gøre?

I etageejendomme som AB Mosegaarden, bor vi mange forskellige mennesker
og det er naturligt, at du vil kunne høre og måske endda indimellem lugte nogle af de andre beboere.

Læs venligst AB Mosegaardens husorden.

Hvis du mener, at en af de andre beboere larmer eller lugter for meget og for ofte,
bør du i første omgang rette henvendelse til vedkommende og forsøge at
løse sagen på egen hånd, dette vil for det meste hjælpe. Hvis det ikke
hjælper, så kan du sende en skriftlig klage til bestyrelsen.

Klagen skal være underskrevet af minimum 3 af de omkringboende og klagen
skal indeholde detaljerede oplysninger om dato(er), klokkeslæt samt hvilke
støjgener, der ligger til grund for klagen. I skal desuden oplyse om, hvordan
i selv har forsøgt at løse problemet.

Når bestyrelsen modtager en klage underskrevet af flere af de omkringboende
med behørig dokumentation for forholdene, vil bestyrelsen vurdere sagen.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, bede administrator om at sende
et påbud til modparten, om at overholde den gældende husorden.

9. Jeg ønsker at fremleje/udlåne min lejlighed helt eller delvis

Generelt om fremleje/udlån af lejlighed.

Foreningens vedtægter § 12 omhandler fremleje og udlån af lejlighed. En andelshaver kan med bestyrelsens tilladelse helt eller delvist udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren. Korttids fremleje og udlån gennem deletjenester som f. eks. AirBnB kan ikke godkendes. Ved overtrædelse af reglerne om fremleje/udlån kan foreningen ekskludere dig som andelshaver.

OBS!: Administrator skal altid kontaktes inden evt. fremleje påbegyndes,

Fremleje/udlån af hele boligen

Ønsker du at fremleje hele din bolig i en periode, er der flere restriktioner, du skal være opmærksom på.

Du kan fremleje din bolig i et år med mulighed for evt. at forlænge til op til to år, hvis du er væk midlertidigt, for eksempel på grund af studieophold, udstationering, midlertidig forflyttelse, sygdom eller lignende.

Det samlede antal personer i boligen må ikke overstige antal beboelsesrum.

Bestyrelsen skal altid have dokumentation for gyldig årsag til fremleje, og godkende fremlejetageren inden du indgår aftale om fremleje.

Fremlejeaftalen skal indgås med skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager).

Det er dig som andelshaver, der hæfter for overholdelse af husorden. Foreningen vil derfor kunne ekskludere dig som andelshaver, hvis din fremlejer opfører sig sådan, at det berettiger til en eksklusion.

Du hæfter også i forhold til foreningen vedrørende betaling af husleje m.m.

Hvis foreningen opdager, at du fremlejer i mere end to år eller fremlejer uden samtykke, vil foreningen i første omgang kræve fremlejeaftalen ophørt. Hvis du ikke efterlever dette, kan foreningen ekskludere dig som andelshaver.

Lejen skal være “rimelig” i sammenligning med lejeværdien af den lejede lejlighed og lignende lejligheder.

Hvis fremlejeren ikke synes, at lejen er rimelig, kan vedkommende klage til huslejenævnet for at få huslejen sat ned, og evt. få for meget betalt leje betalt tilbage.

Du skal betale skat af det beløb, som overstiger det man kalder bundfradraget. Bundfradraget udgør i andelsboligforeninger 2/3 af den årlige boligafgift inkl. vand og varme.

Du skal selv sørge for at indberette lejeindtægter til skat.

Fremleje/udlån af dele af boligen

Hvis du ønsker at dele din bolig med andre ved at udleje et eller flere værelser, har du ret til dette, så længe den del af boligen du fremlejer, ikke overstiger halvdelen af boligens areal. Samtidig må der ikke bo flere mennesker i boligen, end der er beboelsesrum. Det vil f. eks. sige, at I højst må bo 2 personer i en toværelses lejlighed.

Når du kun fremlejer dele af boligen, er der ingen tidsmæssig begrænsning.

Du skal have en skriftlig lejekontrakt mellem dig som fremlejegiver og din fremlejer (fremlejetager), og  Bestyrelsen skal altid godkende fremlejetageren, inden du indgår aftale om fremleje.

Det er dig som andelshaver, der hæfter for overholdelse af husorden. Foreningen vil derfor kunne ekskludere dig som andelshaver, hvis din fremlejer opfører sig sådan, at det berettiger til en eksklusion.

Lejen skal være “rimelig” i sammenligning med lejeværdien af den resterende del af lejligheden og lignende lejligheder.

Hvis fremlejeren ikke synes, at huslejen er rimelig, kan vedkommende klage til huslejenævnet for at få huslejen sat ned, og evt. få for meget betalt leje betalt tilbage.

Du skal betale skat af det beløb, som overstiger det man kalder bundfradraget. Bundfradraget udgør i andelsboligforeninger 2/3 af den årlige boligafgift inkl. vand og varme.

Du skal selv sørge for at indberette lejeindtægter til skat.

 

10. Jeg har mistet vaskekort / glemt koden til bestilling af tid i vaskeriet?

Du kan læse, hvordan du kan bestille nyt vaskekort eller får din kode igen her.

11. Hvordan kan jeg opsige YouSee TV-pakke?

Du kan læse om hvordan du kan opsige YouSee TV-pakke her

12. Hvordan kan jeg undgå reklamer?

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer og/eller lokalaviser, så har du mulighed for at sige NEJ TAK. Du kan også selv vælge hvilke reklamer, du evt. ønsker at modtage,

Du kan framelde dig reklamer og/eller lokalaviser uden dit navn på hos  FK Distribution.

Du kan framelde dig reklamer med dit navn på hos Robinsonlisten.

Du kan  læse mere om dine muligheder og rettigheder vedr. reklamer hos Forbrugerrådet

 

13. Er det muligt at få ekstra loftrum eller et kælderrum?

Der er mulighed for at leje tørreloft og kælderrum.

Det koster ca. 100,- pr. md. at leje et tørreloft eller et kælderrum.

Der kan være lang ventetid (ofte 5-6 år).

Hvis du er interesseret i at leje et tørreloft eller et kælderrum, så kontakt bestyrelsen, så du kan blive skrevet op på venteliste.